СТАТТІ

ЧИ ЗАСТАРІЛА КОНЦЕПЦІЯ ЯДЕРНОГО СТРИМУВАНННЯ?

Боротьбі за припинення ядерних досліджень вже шість десятиліть. Підхід до ідеології ядерного стримування вже зовсім не той, що за часів холодної війни. Ядерне стримування – механізм більше політико – правовий, ніж воєнно – технічний . З часів холодної війни до нині правові механізми стримування ядерної війни стають більш дієвими. Під стримуванням, зазвичай, мають на увазі, що володіння ядерною зброєю будь-якою державою викликає страх інших. А також, гарантує їй безпеку та захист від агресорів з боку.

Завантажити статтю

 

ЧИ ВИСТОЇТЬ УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАМОК?

Ужгород – найзахідніший обласний центр з найдовшою історією співіснування у західному цивілізаційному просторі Європи, багато- національністю, мультикультурністю, поліконфесійністю, яка робить його виключним і особливим на мапі України. Це – аксіома. Напевно, перше місце, який згадає кожний містянин, відповідаючи на питання з чим асоціюється Ужгород, буде – Замок. Очевидно, мова йде не просто про середньовічну фортифікаційну споруду, що за свою тисячолітню історію пережила правління кількох королівських династій, була важливим політичним, культурним, релігійним центром, бачила світські заходи, революції, повстання і облоги. Ужгородський замок – серце і душа Ужгорода, хранитель його генетичного коду і неповторної аури. Сьогодні серце і душа хворіє. Хворіє через байдужість до історії, слабкість інтелекту та управлінських здібностей, помножених на жадібність людей, які сьогодні уповноважені на виконання функцій його власника. Така хвороба протікає не перший рік і неминуче призведе до занепаду. Якщо нічого не робити. Спостерігаючи, як гине наше минуле, а з ним і частка нас самих – ужгородців.

Завантажити статтю

 

Роль уряду США, діаспори і Томаша Масарика у визначенні політико-правового статусу Закарпаття після Першої світової війни

3 листопада 1918 р. Австро-Угорщина, до складу якої на той час входило також Закарпаття, капітулювала перед військами Антанти. Багатонаціональна Ав- стро-Угорська імперія фактично розпалася; постало питання про подальшу долю народів, які на той період населяли її територію. Природно, що не оминуло це питання і Закарпаття. Більшість народів тогочасної імперії поставили питання про утворення власної держави. Так, 28 жовтня 1918 р. було проголошено утворення незалежної Чехословацької республіки, 16 листопада – Угорщини, 1 груд- ня – королівства Сербів, Хорватів, Словенців. Що стосується Закарпаття, то в місцевих політичний колах почало обговорюватись питання утворення на території Закарпаття автономної одиниці в складі однієї із сусідніх держав.

Перша концепція - автономізація Закарпаття в рамках Угорщини, яка була висловлена на першому засіданні Ужгородської народної ради 9 листопада 1918 року. Другою була концепція возз’єднання Закарпаття з Україною.

Завантажити статтю

 

РЕФОРМУВАННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року вступив в силу ЗУ «Про дипломатичну службу». Цей документ покликаний стати фундаментом оновленої системи органів зовнішньої політики України. Попередня редакція Закону була ухвалена 17 років тому (2), таким чином ряд його положень були застарілими і не відповідали сучасним вимогам. Хто і яким чином реалізовуватиме основні пріоритети зовнішньої політики України? Відповідь на це запитання є місією реформи системи дипломатичної служби. Наскільки вдалою може стати її реалізація, спробуємо розібратися на практиці.

Завантажити статтю

 

ПРО ПОХОДЖЕННЯ РОДУ ДРУГЕТІВ, АБО ІТАЛІЙСЬКИЙ СЛІД В УПРАВЛІННІ МІСТОМ УЖГОРОД

Тема викликала зацікавлення, оскільки більш ніж 300 років історія рідного Ужгорода пов’язана з сім’єю Другетів. Можна по-різному оцінювати період їх володіння Ужгородом: з одного боку місто перестало бути адміністративним центром комітату Унг, відбулося пониження статусу з королівського на приватновласницький; з іншого – сім’я доклала багато зусиль в розбудові замку та поселення, розташованого поруч, в період їх правління відбулося укладення Ужгородської унії, яка дала поштовх формуванню Греко-католицької Церкви в тогочасній Угорщині та заклала базу для перетворення Ужгорода на важливий церковний центр. Однак оцінка діяльності Другетів не є метою нашого дослідження. Пропонуємо звернути увагу на те, звідки походить цей дворянський рід.

Завантажити статтю

 

КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН – ПЕРША МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ НА КОРДОНАХ КОЛИШНЬОГО СРСР ТА КРАЇН ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ: МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ

14 лютого 1993 року в місті Дебрецен (Угорщина) створено Міжрегіональну Асоціацію “Карпатський єврорегіон. Нормативною основою для організації стали Декларація міністрів закордонних справ Угорщини, Польщі, України, а також Статут.

Розглануті передумови та цілі його створення.

Завантажити статтю

 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ КОНТЕКСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 2020р.

Здійснено аналіз базових засад системи адмі- ністративно-територіального устрою Закарпаття. Відзначається, ще з початку ХХ століття для цьо- го краю позначилися наявністю великої кількісті важливих політичних подій в контексті територі- альної приналежності, а, отже, й територіального поділу. Особливо актуальною дана тема є тому, що нещодавно відбувся процес формування но- вих адміністративно-територіальних одиниць на Закарпатті. Одним із авторів та конструктивним критиком зміни адміністративно-правової структури цього регіону якраз і довелося виступити досліднику.

Завантажити статтю

 

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДІВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, ГРУЗІЇ, МОЛДОВИ)

У статті досліджено особливості впливу європейських фондів на розвиток економіки (на прикладі України, Грузії, Молдови). Розкрито особливості діяльності європейських структурних та інвестиційних фондів, у тому числі Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE) та Ініціативи EU4Business, яка охоплює всі програми підтримки з боку ЄС для малих і середніх підприємств (МСП). Виокремлено особливості функціонування розглянутих європейських структурних та інвестиційних фондів. Охарактеризовано сучасний стан економіки аналізованих країн. Визначено принци- пи, правила організації регіональної політики, стандарти фінансування політики регіонального розвитку та стандарти для оцінки реалізації проєктів європейських фондів розвитку. Визначено, що фонди регіонального розвитку фінансують про- єкти, спрямовані на зміцнення економічної та соціальної згуртованості у ЄС, коригування дисбалансів між її регіонами. Досліджено, що Європейський фонд для Південно-Східної Європи сприяє економічному розвитку та процвітанню країн Південно-Східної Європи та Східного партнерства через інвестиції в успіх мікро- та малих підприємств тощо.

ВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО СТАТУСУ ЗАКАРПАТТЯ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ДИПЛОМАТИЧНІ, ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Здійснена спроба розглянути особливості дипломатичних, правових та історичні аспекти визна- чення майбутнього статусу Закарпаття після Першої світової війни. Вказується, для багатьох народів Австро-Угорської імперії Перша світова війна, в яку вони були втягнуті проти своєї волі, дала мож- ливість кар­динальних змін в їх подальшому розвитку, в тому числі – можливість отримати свободу. Встановлено, низький рівень культури, малочисельність власної інтелігенції, міжконфесійні непоро- зуміння та конфлікти, відсутність власної літературної мови давали можливість угорській владі мані- пулювати у своїх цілях місцевим русинським населенням.

Завантажити статтю

 

Міжнародна правосуб’єктність у публічному і приватному праві: проблеми теорії та практики

Метою роботи є дослідження та виявлення проблем теорії та практики міжнародної правосуб’єктності у публічному праві. Об’єктом дослідження є міжнародна правосуб’єктність у публічному праві. Предметом дослідження є проблемні аспекти теорії та практики міжнародної правосуб’єктності у публічному праві. У результаті дослідження було проаналізовано інститут міжнародної правосуб’єктності в цілому, визначено її особливості та проблемні аспекти.

Завантажити статтю

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ФРАНЦІЇ – УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

У червні-липні 2020 року реалізовано основоположну стадію формування нового адміністративно-територіального устрою в Україні. До кінця червня 2020 року Урядом сформовано нову мапу базових одиниць – громад1, а 17 липня Верховна Рада затвердила новий районний поділ, який ґрунтується на межах новоутворених територіальних громад2. Усього в державі з’явилось 136 районів3, які включають до свого складу 1470 територіальних громад4. Зауважимо, що кордони областей залишились незмінними, так само, як і міст Київ та Севастополь, а також Автономної Республіки Крим.

Детально

 

ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ФРАНЦІЇ – УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

У пропонованій статті розглядається проблематика реформування адміністративно-територіального устрою Французької Республіки, важливий етап якого триває сьогодні. Ретроспектива територіального устрою, поєднання історичного контексту з економічною доцільністю,  стали одним з об’єктів дослідження. Така само як і розв’язання питання балансу повноважень, компетенції та відповідальності між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування. Беручи до уваги намагання України знайти ефективну модель адміністративно-територіального устрою, уроки Франції могли б стати важливим практичним дороговказом у вітчизняній реформі.

скачати статтю

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ФРАНЦІЇ - ПЕРМАНЕНТНИЙ ПОШУК БАЛАНСУ МІЖ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ І САМОВРЯДУВАННЯМ

У пропонованій статті розглядається проблематика адміністративно-територіального устрою Французької Республіки, розв’язання питання балансу повноважень, компетенції та відповідальності між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування, основні напрямки реформування територіального устрою, оптимізації кількості адміністративно-територіальних одиниць.

скачати статтю

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ІТАЛІЇ: СУЧАСНІСТЬ ТА РЕФОРМУВАННЯ

У пропонованій статті розглядається проблематика адміністративно-територіального устрою Італійської Республіки, розв’язання питання балансу повноважень, компетенції та відповідальності між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування, основні напрямки реформування територіального устрою, оптимізації кількості адміністративно-територіальних одиниць.

читати далі

 

АМЕРИКАНСЬКІ РУСИНИ, ТОМАШ МАСАРИК ТА УРЯД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ЯК КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ ДИПЛОМАТИЧНО-ПРАВОВОГО ПРОЦЕСУ У ВИЗНАЧЕННІ СТАТУСУ ЗАКАРПАТТЯ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Стаття присвячена вивченню проблематики пошуку державно-правового шляху розвитку Закарпаття після першої світової війни. Зокрема досліджується роль американської діаспори русинів, Томаша Масарика, уряду США у розв’язанні цієї проблеми.

читати далі

 

ЄВРОРЕГІОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИКОРДОННОГО (ТРАНСКОРДОННОГО) СПІВРОБІТНИЦТВА

Сьогодні транскордонне співробітництво в Україні стає одним із важливих напрямів європейської інтеграції, що здійснюється на регіональному рівні. Його поглиблення відкриває нові можливості для активізації господарської діяльності на периферійних територіях й підвищення їх конкурентоспроможності. Об’єднання зусиль сусідніх держав для вирішення регіональних проблем найбільш ефективно здійснюється через реалізацію транскордонних програм у різних сферах суспільного життя.

читати далі

 

ЗАКОРДОННІ ДИПЛОМАТИЧНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ: СИСТЕМА, ФУНКЦІЇ, ВИДИ

Стаття присвячена висвітленню окремих особливостей організації та діяльності закордонних дипломатичних установ України. Автор зосереджує увагу на питаннях системи, функціях та видах закордонних дипломатичних установ України. Ключові слова: закордонні дипломатичні установи, постійне представництво, посольство України, міжнародне співробітництво.

читати далі

 

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ В УГОРСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ в 2000-2010 роках

Актуальність теми дослідження. Розвиток полягає у здійсненні змін на краще, зазвичай у сенсі підвищення економічного, соціального, екологічного добробуту та якості життя громадян. Розвиток визначається, планується та здійснюється майже завжди на рівні цілих країн на основі державних інвестиційних ресурсів, якими зазвичай розпоряджаються загальнодержавні міністерства.

читати далі

 

Дипломатичні, історичні та правові аспекти визначення майбутнього статусу Закарпаття після Першої світової війни

Автор статті висвітлює окремі особливості правового забезпечення розвитку дипломатичних відносин щодо визначення правового статусу Закарпаття після Першої світової війни. Аналізуються позитивні та негативні фактори, який впливав на розвиток русинського населення Закарпаття.

читати далі

 

Державне право зарубіжних країн. Навчально-методичний посібник

Державне право зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни у всіх вузах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Предмет курсу полягає у вивченні основних інститутів державного та суспільного ладу окремих зарубіжних країн на узагальненому та конкретизованому рівнях. З огляду на це дисципліна поділяється на загальну і особливу частини. Новизною саме цієї програми курсу є дослідження країн, які, як правило, залишаються поза увагою при вивченні даної дисципліни (Південна Америка, Африка, “некласичні ” країни Азії тощо).

скачати навчальний посібник

 

Автореферат кандидатської дисертації

Розгляд проблематики державно-політичного самовизначення Закарпаття в період 20 – 30-х рр. ХХ ст. тісно пов'язаний з особою першого президента Чехословацької Республіки, визначного науковця і політика Томаша-Гаріка Масарика. Це в першу чергу пов'язано з тим, що головним ідеологом новоствореної Чехословаччини, який заклав базу та створив механізми, за якими розвивалася ця держава, був саме Т. Масарик. Природно, що те місце, яке займало Закарпаття (тоді Підкарпатська Русь), як автономна одиниця в складі новоствореної Чехословаччини, теж було “визначене” політиком і державним лідером Томашем Масариком.

читати далі

 

АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКОМУ КОРДОНІ ( в контексті малого прикордонного руху)

2 лютого 2010 року угорською стороною запроваджено нову технологію контролю громадян, які перетинають українсько-угорський кордон в рамках Міжурядової Угоди про „Правила місцевого прикордонного руху” від 18.09.2007 року. (МПР)

читати далі

 

Входження Закарпаття до складу Чехословаччини

3 листопада 1918р.Австро-Угорщина,до складу якої на той час входило Закарпаття, капітульовала перед військами Антанти. Завершувалась Перша Світова Війна,завершувався етап перебування в складі Австро-Угорщині для народів багатьох сучасних Європейських держав.

читати далі

 

Еврорегионы

На сегодняшний день в Европе действует 196 еврорегионов и трансграничных организаций. Основной целью данных институтов является снижение негативного эффекта границы в приграничном обороте, усиление связей в различных сферах между приграничными территориями, решение совместных проблем связанных с приграничным расположением регионов .

читать далее

 

ЕВРОРЕГИОНЫ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИГРАНИЧНОГО (ТРАНСГРАНИЧНОГО) СОТРУДНИЧЕСТВА

На сегодняшний день проблемы интеграции Украины в общеевропейскую среду носит максимально актуальный характер. Пути и механизмы ее решения выискиваются на всевозможных уровнях: начиная от правительственного и заканчивая местным. Кроме этого, указанной проблематикой занимаются ряд научных учреждений и отдельных исследователей. Такой интерес со стороны многих субъектов государственной власти, представителей науки и практических деятелей вызван объективными причинами. Желание интегрироваться в Европу, ощущать цельность с ней на сегодня является краеугольным вопросом развития общества. Устремления в Европу продиктованы естественной тягой к лучшему: Украина и ее граждане хотят жить также хорошо как в большинстве европейских странах, мы хотим ощущать себя «первосортными» жителями планеты и т.д.

читать далее

 

ЄВРОРЕГІОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИКОРДОННОГО (ТРАНСКОРДОННОГО) СПІВРОБІТНИЦТВА

Однією з основних тенденцій сучасного світу на сьогоднішньому етапі його розвитку, є глобалізація й об'єднання в різні союзи політичного й економічного характеру. У такій ситуації істотно зростає роль зовнішніх зносин між окремими суб'єктами співробітництва, а також дипломатичних інструментів (інституційних і функціональних) за допомогою яких вони здійснюються.

читати далі

 

УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА

Держава в Центральній Європі. Межує з Україною, Румунією, Сербією та Чорногорією, Хорватією, Словенією, Австрією, Словаччиною. Територія – 93 036 кв. км. Населення – 10 310 000 чол. Столиця – Будапешт

читати далі

 

Вибори 2010 в Угорщині і Закарпаття

25 квітня 2010 року завершилися парламентські вибори в Угорщині – вибори, які суспільство очікувало, як ніколи, і на які покладало великі надії. Не зважаючи на таку непересічність події, їх результати були прогнозованими і очікуваними – в країні перемогли опозиційні сили, серед яких основною є блок ФІДЕС-КДМП. В цілому до парламенту потрапили чотири політичних партій та блоків – ФІДЕС-КДМП, Йоббік, Угорська соціалістична партія, ЛМП та один незалежний депутат.

читати далі

 

ЗАХИСТ ПРАВ УКРАЇНЦІВ В НІРЕДЬГАЗІ

Незмінним пріоритетом в діяльності установи залишається захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб України. Проблемні ситуації за участі громадян України найчастіше виникають в рамках прикордонної та транспортної сфери, а саме:

читати далі

 

Карпатский еврорегион - организация способствующая межгосударственному региональному сотрудничеству.

Карпатский єврорегион был создан 14 февраля 1993 года на основании договора, подписанного в г. Дебрецене (Венгрия) представителями местных и региональных органов власти приграничных регионов Венгрии, Польши, Украины и Словакии.

читать далее

 

КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОРЕГІОН ЯК МІСТ МІЖ УКРАЇНОЮ І ОБ’ЄДНАНОЮ ЄВРОПОЮ.

Сучасна світова дипломатія володіє спектром різноманітних форм і методів міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародне співробітництво на рівні регіонів та територіальних громад. Міжрегіональне співробітництво включає, принаймні, два основних аспекти: двостороннє та багатостороннє співробітництво.

читати далі

 

Карпатський єврорегіон - шлях до об’єднаної Європи

В системі європейської, єврорегіональної політики Карпатський єврорегіон є рівноправним учасником розвитку транскордонної та прикордонної політики. За час свого існування (1993-2001) Карпатський єврорегіон довів свою ефективність та самодостатність не дивлячись на те, що в порівнянні з іншими єврорегіонами має ряд принципових особливостей.

читати далі

 

МАСАРИК І ЗАКАРПАТТЯ МАТЕРІАЛИ для повідомлення в пресі

І. Актуальність дослідження. 1. Хто і чому досліджує? Проблема державності Закарпаття давно і до сьогодні досить широко обговорюється в наукових, політичних колах, а також серед громадськості, при цьому з цієї проблеми нерідко висловлюються протилежні, неоднозначні точки зору.

читати далі

 

ІНФОРМАЦІЯ щодо нових правил ввезення на територію Угорської Республіки товарів для власного використання (некомерційний імпорт)

З 1 грудня 2008 року прийняті нові правила ввезення на територію Угорської Республіки товарів для власного використання, які не обкладаються митом та іншими обов’язковими платежами. Реальна дата вступу правил у дію – 1 січня 2009 року Правова основа змін – постанова Ради ЄС 918/83/EGK

читати далі

 

О некоторых потенциальных возможностях еврорегионов*

На сегодняшний день в Европе действует около 200 организаций приграничного и трансграничного сотрудничества главными из которых являются еврорегионы. Основная цель деятельности данных организаций , как правило, сводится к снижению негативного эффекта границы в приграничном и трансграничном обороте, лоббирование интересов членов подобных организаций как на внешнем уровне, так и перед национальными правительствами, создание и активизация связей в различных сферах между приграничными территориями, решение совместных проблем, связанных с географическим расположением территорий и т.д.

читать далее

 

Правові та інституційні засади діяльності Карпатського єврорегіону

Постановка проблеми Транскордонне співробітництво є дієвим чинником розвитку прикордонних регіонів. Для України, яка проголосила європейську інтеграцію пріоритетом своєї зовнішньої політики, рівень і характер транскордонного співробітництва на західних кордонах є також індикатором співвідношення між задекларованою і реальною євроінтеграційною політикою.

читати далі

 

ТЕЗИ ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ В УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ (КОНСУЛЬСЬКА СФЕРА)

І. Занадто довга процедура оформлення пасажирського транспорту в пунктах пропуску через угорський кордон. Суть проблеми полягає у проведенні митного контролю одного транспортного засобу та його пасажирів протягом значного часу. Інколи така процедура розтягується на 15-20 хвилин і більше. Внаслідок цього створюються черги, а час, необхідний на перетин угорського кордону, збільшується. Як правило, для того щоб перетнути угорський кордон після виїзду з українського КПП необхідно очікувати не менше 1 години. Ситуація ускладнюється тим, що часто угорські митники відлучаються зі смуги контролю, що в свою чергу збільшує час очікування. Свої дії представники митниці мотивують вступом Угорщини до ЄС та необхідністю пильніше охороняти митний кордон Союзу.

читати далі

 

Проект ефективного адміністративно-територіального устрою. На прикладі Закарпаття.

Про застарілість системи адміністративно-територіального устрою в Україні сьогодні не говорить лише лінивий. Разом з тим територіальна організація влади є одним з ключів до правильного державного менеджменту, який, забезпечуючи виконання адміністративних функцій та надання відповідних послуг громадянам, неминуче призводить до реалізації основної місії держави – створення зручного середовища для життя з постійною тенденцією зростання політичних і економічних стандартів.

читати далі

 

Про походження роду Другетів

Тема викликала зацікавлення, оскільки більш ніж 300 років історія рідного Ужгорода пов’язана з сім’єю Другетів.

читати далі

 

ПРОЦЕС РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В УГОРСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ Кілька років в Угорській Республіці фактично триває адміністративно-територіальна реформа, суть якої полягає в наближенні стандартів територіальної організації влади та розвитку адміністративно-територіальних одиниць до загальноприйнятих в Європейському Союзі.

читати далі

 

РЕГІОН ПІВНІЧНА УГОРЩИНА

Регіон, який розташований у Північній та Північно-Східній частині Угорщини, у передгіррі Карпат. На півночі межує зі Словацькою Республікою, на півдні та південному-сході – з регіоном Північний Алфельд, на заході – з регіоном Центральна Угорщина.

читати далі

 

РЕГІОН ПІВНІЧНИЙ АЛФЕЛД

Регіон, який розташований у Східній та частково Центральній частині Угорщини, займає північну частину Придунайської низовини. Регіон межує з трьома європейськими державами: зі Словацькою Республікою та Україною – на північному сході та з Румунією – на сході. Окрім цього на півночі межує з регіоном Північна Угорщина, на півдні – Південний Алфелд та на заході – Центральна Угорщина.

читати далі

 

РОЛЬ Т.Г. МАСАРИКА У ПРОЦЕСІ ВХОДЖЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ ДО СКЛАДУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1918-19).

3 листопада 1918р. Австро-Угорщина, до складу якої на той час входило Закарпаття, капітульовала перед військами Антанти. Австро-Угорська імперія фактично розпалася; постало питання про подальшу долю народів, які на той період населяли її територію. Природньо, що не оминуло це питання і Закарпаття.

читати далі

 

СТОСОВНО АСИМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ

Починаючи з 2005 року Україна пішла на безпрецедентні кроки у сфері візової політики по відношенню до країн ЄС, США, Канади та ряду інших, які полягали у односторонньому скасуванні потреби виготовляти візи громадянам, які мають намір здійснити короткотермінові подорожі до України.

читати далі

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В КОНСУЛЬСЬКОМУ ОКРУЗІ ГКУ В м. НІРЕДЬГАЗА

1 жовтня 2006 року в Угорській Республіці відбулися чергові вибори до місцевих та регіональних органів самоврядування, які покликані обрати мерів сіл та міст, а також сформувати новий склад сільських, міських та обласних представницьких органів, які в свою чергу мають утворити виконавчі органи.

читати далі

 

Інформація стосовно відстоювання Генеральним консульством України в Ніредьгазі інтересів громадян України в реалізації їх права на малий прикордонний рух

Генеральне консульство України в Ніредьгазі попередньо інформувало (ДКС МЗС України) про проблемні питання, які виникли внаслідок реалізації Міжурядової Угоди про „Правила місцевого прикордонного руху” від 18.09.2007 року, коли починаючи з 2 лютого 2010 року угорською стороною запроваджено нову технологію контролю громадян, які перетинають українсько-угорський кордон.

читати далі

 

Приєднання закарпатських греко-католиків до Української греко-католицької Церкви: відновлення історичних традицій чи черговий шлях провінціалізації Закарпаття?

З 1991 року Закарпаття шукає власну нішу на мапі України. Спираючись на історію, геополітичне розміщення, багатонаціональність і конфесійну розмаїтість край претендував на звання унікального, найзахіднішого регіону України, який є містком до Європи. Ці намагання проявлялися і в пошуку оптимальної моделі статусу – від прагнення автономії через спеціальну самоврядну територію до звичайної області.

читати далі

 

ТЕЗИ СТОСОВНО ПРЕДСТАВНИЦТВ МЗС в РЕГІОНАХ ( на прикладі Західного Регіону)

Починаючи з 1992 року МЗС розпочало розбудову своїх регіональних структур у вигляді Представництв. Основними завданнями новостворених установ було виконання обмеженого кола консульських функцій та забезпечення взаємодії з консульськими установами іноземних держав, розташованих в регіоні. Перші Представництва були створені в містах Одесі та Ужгороді.

читати далі

 

ІНФОРМАЦІЯ щодо результатів реалізації Фонду малих експериментальних проектів Угорщина-Україна 2003 програми Phare CBC

У четвертому кварталі 2006 року завершується діяльність Фонду малих експериментальних проектів Угорщина-Україна 2003, який є спеціальним інструментом програми Phare CBC, що має на меті підтримку транскордонних зв’язків та інтенсифікацію розвитку прикордонних територій.

читати далі