АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ІТАЛІЇ: СУЧАСНІСТЬ ТА РЕФОРМУВАННЯ

Ален Панов

к.і.н., доцент міжнародних відносин,

Голова Закарпатського осередку

Спілки дипломатів України

 

Адміністративно-територіальний устрій Італії:

сучасність та реформування

 

У пропонованій статті розглядається проблематика адміністративно-територіального устрою Італійської Республіки, розв’язання питання балансу повноважень, компетенції та відповідальності між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування, основні напрямки реформування територіального устрою, оптимізації кількості адміністративно-територіальних одиниць.

 

І. Теоретичні засади

Територіальний устрій держави є одним з ключових інструментів ефективного врядування. Пошук оптимальної моделі, яка б з одного боку розмежувала владні повноваження, компетенції та відповідальність між центральною та місцевими владами, з іншого – забезпечила єдність державної території та цілісність державного механізму, залишається актуальним у будь-якій країні на кожному з етапів її історичного розвитку.

Теорія держави і права проблематику територіальної організації влади розглядає в площині форми державного устрою. Сформувався певний стереотип, у відповідності до якого розрізняють дві основні форми територіального устрою – унітарну та федеративну, по суті протиставляючи їх одна одній. Аналізуючи названі явища в державотворенні, як правило, використовують такий понятійний апарат.

Форма державного устрою – органiзацiя територiально-адмiнiстративного поділу держави, яка виражає взаємовідносини між державою в цілому і її складовими частинами, між центральними та місцевими органами влади. Суть полягає у наявності або вiдсутностi ознак державності (суверенітету) у територіальних одиниць.

Види:

Унітарна (проста) – форма устрою, при якій жодна адмiнiстративно-територiальна одиниця немає ознак державності (напр., Угорщина), або бiльшiсть адмiнiстративно-територiальних одиниць не мають ознак державності (напр., Iталiя). Види територіальних одиниць: департамент, мед’є, область, воєводство, провiнцiя;

Федеративна (складна) – держава, в якій її територiальнi складові мають ознаки державності: свого главу, уряд, конституцію, парла­мент, полiцiю, при збереженні цілісності держави. (напр., США). Види суб’єктів федерації: штати, землі, республіки і т.п.

Конфедерація (союз) – як особливий вид форми устрою являє собою союз держав, які об'єднались для досягнення спільної мети. При цьому суверенітет держав повністю зберігається, а окремі повноваження передаються конфедеративним органам влади. В наш час прикладів конфедерації немає, хоча деякими її рисами наділений Європейський Союз.

Слід зауважити, що такий поділ держав на сьогодні вже не є достатньо ефективним, оскільки не відображає суті територіальної організації влади. В цьому контексті визначення держави як федеративної або унітарної не завжди є на часі. Так, скажімо статус італійського регіону та німецької федеральної землі мало чим відрізняється по суті, однак першу країну традиційно відносять до унітарних, а другу – до федеративних.

З огляду на «немодність» визначення унітаризму-федералізму в більшості країн Європи, в сучасності більш правильно визначати форму устрою за балансом можливостей, повноважень, відповідальності держави в цілому та її складових. З цієї точки зору актуальним видається визначати держави як централізовані і децентралізовані.

Зокрема одним з європейських трендів у цьому аспекті є регіоналізація – поступовий перехід від Європи національних держав до Європи регіонів. В цьому контексті регіони розглядаються як політико-географічні одиниці, що об’єднані спільною історією, ментальністю, економічними факторами та мають чітко визначену територію. Саме вони покликані стати базовим елементом спільного європейського простору. Цей процес розпочався у «старих членах ЄС» ще у середині 20 століття і подекуди триває по сьогодні. До нього ж долучаються нові учасники Євросоюзу. Оригінально цей процес носив здебільшого економіко-географічне забарвлення і мотивувався необхідністю введення ідентичних статистичних просторів. Натомість з часом він охопив також і інші сфери суспільного життя – публічну адміністрацію, вироблення регіональної ідентичності, самоврядування тощо.

ІІ. Територіальний устрій Італії – розвиток і сучасність

Показовим у цьому аспекті є Італія, яка після тривалого періоду територіальної сепарації, об’єдналася у 1861 р. Встановивши на початку двохступінчату систему територіального устрою, яка включала до свого складу провінції та муніципалітети, вона доволі швидко перейшла до триступінчатої, яку сьогодні звикли називати класичною.

На сьогодні Італія є парламентською республікою з унітарним, значно децентралізованим державним устроєм та демократичним політичним режимом.

Сучасний територіальний устрій був сформований в середині минулого століття. Не дивлячись на арифметичні зміни кількості адміністративно-територіальних одиниць, базові засади устрою значних змін не зазнали. З огляду на це, сьогодні діюча система не завжди ефективно може відповісти на виклики часу, таким чином потребує деяких змін.

На найнижчому рівні адміністративно-територіального устрою перебувають комуни – утворення, що до свого складу включають від одного до кількох населених пунктів. Станом на 2009 рік в Італії нараховували 8 100 комун. Особливістю італійських комун є їх диспропорціональність – як з огляду на площу та кількість населення, так і з огляду на кількість комун в рамках окремих регіонів та щільність населення.

Так, найбільшою комуною за кількістю населення та водночас за територіальним масштабом є Рим. Він займає площу 1 307. 77 кв. км і його населення складає 2 761 477 осіб. Водночас найменшою комуною за кількістю населення є Педезіна у Ломбардії, в якій проживає всього 34 особи, а за площею – Фієра-ді-Прімієро у Трентіно, територія якої становить 0.15 кв. км.

Щодо щільності розташування комун слід навести приклад провінції Барі, населення якої складає 1 564 000 осіб і в якій розташовано 48 комун, що складає щільність 32 000 чоловік на одну комуну. Водночас в провінції Аоста проживає всього 121 000 осіб, однак діє 74 комун, таким чином складаючи щільність 1630 осіб на одну комуну. [1]

В кожній комуні діють органи місцевого самоврядування – представницькі і виконавчі, які обираються населенням за допомогою пропорційної системи терміном на п’ять років. Основною фігурою в управлінні комуною є сіндако – мер, який водночас керує представницьким органом влади та формує і очолює виконавчий орган влади. Мер обирається населенням за допомогою прямих виборів. На чергових виборах політичні сили пропонують кандидатів на посади мера та список осіб, які у випадку його перемоги увійдуть до складу місцевого представницького органу. У випадку перемоги кандидата в мери, його список отримує 3/5 місць комунальній раді, яка є представницьким органом влади. Мер формує джунту – виконавчий орган влади, до складу якого входять призначені ним Асесори.

До компетенції комун належать питання реєстрації актів громадянського стану, доріг, інженерної інфраструктури, публічних робіт та муніципальної поліції. Останній орган відповідальний за організацію дорожнього руху на території комуни.

Комуна може мати внутрішній поділ на райони, квартали, частини тощо, при якому одна з частин, в якій розташовані органи управління, як правило, носить назву «каполуго».

На рівні комун відсутні територіальні органи державної влади, а частина державних функцій делегуються мерам.

Зауважимо, що не дивлячись на наявну диспропорцію як за географічними чинникам, так і по рівню економічного розвитку, комуни залишаються важливим «локал-патріотичним» елементом територіального устрою, до якого звикли його жителі та який існував протягом значного історичного часу. З огляду на це їх значною мірою не торкаються процеси реструктуризації і злиття. Натомість можна виділити процес перетворення окремих частин комун у самостійні одиниці.

На другому рівні територіального устрою знаходяться провінції. Вони об’єднують по декілька комун і в переважній більшості (за виключенням провінції Аоста) об’єднуються у регіони. Станом на сьогодні Італія поділена на 110 провінцій, з яких найбільшою за площею є провінція Больцано, територія якої складає 7400 кв.км, а за населенням провінція Рим - 4 208 740 осіб. Найменшою провінцією за площею є провінція Трієст – 212 кв.км, а за населенням – провінція Ольястрі, з 57980 особами. [2]

В цьому аспекті також спостерігаємо нерівномірність за основними географічними величинами. Подібна непропорційність спостерігається в деякій мірі і в рівні економічного розвитку.

Місцеве самоврядування в провінціях здійснюється президентом, провінційною радою та джунтою. Президент є ключовою посадовою особою місцевого самоврядування, який обирається населенням за допомогою прямих виборів терміном на 5 років. Кожен кандидат у президенти формує власний список кандидатів до провінційної ради, який у випадку його перемоги, отримує до 3/5 місць. Разом з тим, кожен з кандидатів закріплений за відповідним територіальним округом і кількість набраних ним голосів враховується, при розподілі місць. Провінційна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, який очолюється президентом і мандат діяльності якої збігається з мандатом діяльності президента. Останнє означає, що у випадку дострокового припинення повноважень президента, провінційна рада вважається нелегітимною. Президент також формує і очолює джунту – виконавчий орган місцевого самоврядування.

Серед основних функцій, віднесених до провінційних органів самоврядування є територіальне планування, регулювання діяльності місцевих поліцейських органів та пожежної служби, транспортне забезпечення і реєстрація, охорона навколишнього природного середовища, розвиток культурної спадщини, медичні питання, утилізація твердих побутових відходів, менеджмент середньою освітою. Окрім цього, у відповідності до принципу субсидіарності на підставі декрету 112/1998 року до функцій провінційних органів влади віднесені питання цивільного захисту, діяльності системи центрів зайнятості та значно розширенні повноваження у регулюванні транспорту. [3]

У провінціях також діють територіальні органи державної влади, для яких провінція є найнижчим рівнем у системі адміністративно-територіального устрою. До таких слід віднести префекта та очолювану ним префектуру, а також квестора і квестуру відповідно. Компетенцією префекта, який представляє центральний уряд, є контроль за додержанням законодавства з боку місцевих органів самоврядування, посередництво між ними та урядом, а також координація діяльності територіальних органів державної влади. Квестор очолює територіальний підрозділ поліції держави і в цілому несе відповідальність за громадську безпеку; він підпорядковуються префекту.

 

Таб.1 ПРОВІНЦІЇ ІТАЛІЇ

             
             
           

Провінція (італ.)

код

Регіон (італ.)

Населення

Площа
(km²)

Щільність
(чол./
km²)

Муніципалітети

Ogliastra

OG

Sardinia

57,965

1,854

31

23

Isernia

IS

Molise

88,694

1,528

58

52

Medio Campidano

VS

Sardinia

102,409

1,516

68

28

Aosta

AO

Valle d'Aosta

128,230

3,263

39

74

Carbonia-Iglesias

CI

Sardinia

129,840

1,495

87

23

Gorizia

GO

Friuli-Venezia Giulia

142,407

466

306

25

Olbia-Tempio

OT

Sardinia

157,859

3,399

46

26

Rieti

RI

Lazio

160,467

2,750

58

73

Nuoro

NU

Sardinia

160,677

3,934

41

52

Verbano-Cusio-Ossola

VB

Piedmont

163,247

2,256

72

77

Oristano

OR

Sardinia

166,244

3,040

55

88

Vibo Valentia

VV

Calabria

166,560

1,139

146

50

Enna

EN

Sicily

172,485

2,561

67

20

Crotone

KR

Calabria

174,605

1,716

102

27

Fermo

FM

Marche

177,914

860

207

40

Vercelli

VC

Piedmont

179,562

2,088

86

86

Sondrio

SO

Lombardy

183,169

3,210

57

78

Biella

BI

Piedmont

185,768

914

203

82

Matera

MT

Basilicata

203,726

3,447

59

31

Massa and Carrara

MS

Tuscany

203,901

1,157

176

17

Belluno

BL

Veneto

213,474

3,676

58

69

Ascoli Piceno

AP

Marche

214,068

1,228

174

33

Asti

AT

Piedmont

221,687

1,515

146

118

Imperia

IM

Liguria

222,648

1,156

193

67

La Spezia

SP

Liguria

223,516

881

254

32

Lodi

LO

Lombardy

227,655

782

291

61

Grosseto

GR

Tuscany

228,157

4,501

51

28

Campobasso

CB

Molise

231,086

2,910

79

84

Terni

TR

Umbria

234,665

2,122

111

33

Trieste

TS

Friuli-Venezia Giulia

236,556

212

1,116

6

Rovigo

RO

Veneto

247,884

1,790

138

50

Prato

PO

Tuscany

249,775

365

684

7

Caltanissetta

CL

Sicily

271,729

2,124

128

22

Siena

SI

Tuscany

272,638

3,823

71

36

Benevento

BN

Campania

287,874

2,071

139

78

Savona

SV

Liguria

287,906

1,545

186

69

Piacenza

PC

Emilia-Romagna

289,875

2,590

112

48

Pistoia

PT

Tuscany

293,061

965

304

22

L'Aquila

AQ

Abruzzo

309,820

5,035

62

108

Teramo

TE

Abruzzo

312,239

1,948

160

47

Pordenone

PN

Friuli-Venezia Giulia

315,323

2,130

148

51

Ragusa

RG

Sicily

318,549

1,614

197

12

Viterbo

VT

Lazio

320,294

3,614

89

60

Pescara

PE

Abruzzo

323,184

1,225

264

46

Macerata

MC

Marche

325,362

2,774

117

50

Rimini

RN

Emilia-Romagna

329,302

863

382

27

Sassari

SS

Sardinia

337,237

4,281

79

66

Lecco

LC

Lombardy

340,167

816

417

90

Livorno

LI

Tuscany

342,955

1,211

283

20

Arezzo

AR

Tuscany

349,651

3,236

108

39

Ferrara

FE

Emilia-Romagna

359,994

2,630

137

26

Cremona

CR

Lombardy

363,606

1,771

205

115

Pesaro and Urbino

PU

Marche

366,963

2,564

143

60

Catanzaro

CZ

Calabria

368,597

2,392

154

80

Novara

NO

Piedmont

371,802

1,339

278

88

Potenza

PZ

Basilicata

383,791

6,549

59

100

Ravenna

RA

Emilia-Romagna

392,458

1,858

211

18

Barletta-Andria-Trani

BT

Puglia

392,863

1,538

255

10

Lucca

LU

Tuscany

393,795

1,773

222

35

Forlì-Cesena

FC

Emilia-Romagna

395,489

2,376

166

30

Chieti

CH

Abruzzo

397,123

2,588

153

104

Brindisi

BR

Puglia

403,229

1,839

219

20

Syracuse

SR

Sicily

404,271

2,108

192

21

Mantua

MN

Lombardy

415,442

2,339

178

70

Pisa

PI

Tuscany

417,782

2,445

171

39

Trapani

TP

Sicily

436,624

2,460

177

24

Avellino

AV

Campania

439,137

2,792

157

119

Alessandria

AL

Piedmont

440,613

3,559

124

190

Parma

PR

Emilia-Romagna

442,120

3,450

128

47

Agrigento

AG

Sicily

454,002

3,042

149

43

Ancona

AN

Marche

481,028

1,940

248

56

Frosinone

FR

Lazio

498,167

3,243

154

91

Bolzano

BZ

Trentino-Alto Adige/Südtirol

507,657

7,400

69

116

Trento

TN

Trentino-Alto Adige/Südtirol

529,457

6,203

85

217

Reggio Emilia

RE

Emilia-Romagna

530,343

2,292

231

45

Udine

UD

Friuli-Venezia Giulia

541,522

4,904

110

136

Pavia

PV

Lombardy

548,307

2,965

185

190

Latina

LT

Lazio

555,692

2,250

247

33

Cagliari

CA

Sardinia

563,180

4,570

123

71

Reggio Calabria

RC

Calabria

566,977

3,184

178

97

Taranto

TA

Puglia

580,028

2,436

238

29

Cuneo

CN

Piedmont

592,303

6,902

86

250

Como

CO

Lombardy

594,988

1,288

462

160

Foggia

FG

Puglia

640,836

6,966

92

64

Messina

ME

Sicily

653,737

3,247

201

108

Perugia

PG

Umbria

671,821

6,332

106

59

Modena

MO

Emilia-Romagna

700,913

2,689

261

47

Cosenza

CS

Calabria

734,656

6,650

110

155

Lecce

LE

Puglia

815,597

2,759

296

87

Monza and Brianza

MB

Lombardy

849,636

405

2,098

55

Venice

VE

Veneto

863,133

2,461

351

44

Vicenza

VI

Veneto

870,740

2,723

320

121

Genoa

GE

Liguria

882,718

1,839

480

67

Varese

VA

Lombardy

883,285

1,199

737

141

Treviso

TV

Veneto

888,249

2,477

359

95

Caserta

CE

Campania

916,467

2,640

347

104

Verona

VR

Veneto

920,158

3,120

295

98

Padua

PD

Veneto

934,216

2,143

436

104

Bologna

BO

Emilia-Romagna

991,924

3,702

268

60

Florence

FI

Tuscany

998,098

3,515

284

44

Catania

CT

Sicily

1,090,101

3,553

307

58

Bergamo

BG

Lombardy

1,098,740

2,723

404

244

Salerno

SA

Campania

1,109,705

4,918

226

158

Palermo

PA

Sicily

1,249,577

4,992

250

82

Brescia

BS

Lombardy

1,256,025

4,783

263

206

Bari

BA

Puglia

1,258,706

3,821

329

48

Turin

TO

Piedmont

2,302,353

6,829

337

315

Naples

NA

Campania

3,080,873

1,171

2,631

92

Milan

MI

Lombardy

3,156,694

1,575

2,004

134

Rome

RM

Lazio

4,194,068

5,352

784

121

-

-

-

60,626,442

301,338

201

8,094

На першому рівні територіального устрою знаходяться регіони, яких утворено 20, з них 15 наділені ординарним статусом, а 5 – спеціальним. Слід зауважити, що часто в літературі можемо знайти визначення, що саме ці 5 регіонів зі спеціальним статусом є автономними, на відміну від інших. В цьому контексті слід зауважити, що італійська модель визнає регіони як територіальні одиниці найвищого рівня, наділені автономністю у вирішенні цілого ряду питань регіонального значення. В цьому аспекті всі вони можуть вважатись автономними. Натомість 5 з них мають розширений ступінь повноважень або відмінну від решти систему регіонального управління, що передбачено відповідними нормативними актами. Ці 5 регіонів також наділені специфікою у культурологічно-ментальній сфері. Трентіно-Альто-Адідже, Валле-д’Аоста та Фріулі-Венеція-Джулія є місцями компактного проживання німецької, французької та словенської національної меншини. Сардинія та Сицилія, внаслідок свого острівного розташування, наділені власними ментальними особливостями. Більшість регіонів була утворена в 1970 році, хоча їх існування було передбачено Конституцією ще у 1948 році.

Регіонам Італії також характерні значні диспропорції у географічній сфері, політиці та економіці. Найбільшим за площею регіоном є Сицилія – 25 711 кв.км, найменшим – Валле-д’Аоста – 3 263 кв. км. За кількістю населення лідирує Ломбардія – 9 749 593, найменшою, як і за площею є Валле-д’Аоста – 126 933 осіб. [4]

 

 

Таб.2 ІТАЛІЙСЬКІ РЕГІОНИ

           
           
         

Регіон

Центр

Населення

Площа (km²)

Щільність (чол/km²)

Провінції

Valle d'Aosta

Aosta

126 933

3 263

39

Немає

Molise

Campobasso

312 394

4 438

70

Campobasso, Isernia

Basilicata

Potenza

575 902

9 995

58

Matera, Potenza

Umbria

Perugia

885 535

8 456

105

Perugia, Terni

Trentino-Alto Adige

Trento

1 036 707

13 607

76

Bolzano, Trento

Friuli-Venezia Giulia

Trieste

1 219 356

7 858

155

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine

Abruzzo

L'Aquila

1 307 919

10 763

122

Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo

Marche

Ancona

1 541 692

9 366

165

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,

Pesaro e Urbino

Liguria

Genova

1 565 349

5 422

289

Genova, Imperia, La Spezia, Savona

Sardegna

Cagliari

1 637 193

24 090

68

Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, 

Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari

Calabria

Catanzaro

1 954 403

15 081

130

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, 

Vibo Valentia

Toscana

Firenze

3 679 027

22 994

160

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia,Prato, Siena

Puglia

Bari

4 045 949

19 358

209

Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi,Lecce, Foggia, Taranto

Emilia-Romagna

Bologna

4 354 450

22 446

194

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena,Parma, Piacenza, 

Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

Piemonte

Torino

4 366 251

25 402

172

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,Torino, 

Verbano Cusio Ossola, Vercelli

Veneto

Venezia

4 865 380

18 399

264

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,Venezia, Verona, Vicenza

Sicilia

Palermo

4 994 817

25 711

194

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,Messina, 

Palermo, Ragusa, Siracusa,Trapani

Lazio

Roma

5 550 459

17 236

322

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo

Campania

Napoli

6 061 155

13 590

446

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli,Salerno

Lombardia

Milano

9 749 593

23 861

409

Bergamo, Brescia, Como, Cremona,Lecco, Lodi, Mantova, 

Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

РАЗОМ

 

59 530 464

301 338

198

 

Найвищим представницьким та законодавчим органом регіону є регіональна рада, яка складається з обраних населенням за пропорційною виборчою системою депутатів. Найвищою посадовою особою регіону є президент, який обирається населенням і утворює та керує виконавчим органом влади – джунтою. Формування списку кандидатів у депутати ради відбувається політичними партіями і очолює його кандидат у президенти. Список переможця отримує абсолютну більшість у раді – від 60 відсотків до 3/5 загального складу.

Формування законодавчого органу спеціальних регіонів має відповідні відмінності. Так, у регіоні Валле-д’Аоста функції регіональної ради виконує провінційна рада; у Трентіно-Альто-Адідже регіональна рада складається з двох провінційних рад і її головою є, за принципом черговості, президент однієї з провінцій; Сицилійська рада має назву Асамблея тощо.

Регіональні ради наділені обмеженими законодавчими повноваженнями залишкового принципу: вони вправі приймати законодавчі акти в тих сферах, які не врегульовані загально-італійським законодавством, або в тих, які визначені сферою конкуруючої юрисдикції. Таким чином, регіони приймають власні статути, в яких визначаються основні засади утворення і функціонування цієї територіальної спільноти, а також обласні закони, які регулюють основні сфери суспільного життя.

Для виконання функцій регіони забезпечені фінансовими ресурсами: на їх території залишається до 20% зібраних державних податків, окрім цього вони вправі вводити місцеві податки і збори. Більша частина державних податків направлена на фінансування системи регіональної охорони здоров’я. В спеціальних регіонах питома вага загальнодержавних податків, які залишаються на фінансування регіону, вища. Так, у регіонах Фріулі-Венеція-Джулія така частка складає 60%, а Сицилія зберігає всі 100%. Натомість ці регіони повинні самостійно піклуватися про більшу частину державних видатків починаючи від охорони здоров’я до всіх інфраструктурних проектів.

В кожному з регіонів діють урядові комісари, які представляють центральний уряд та мають наглядові функції за додержанням чинного законодавства та координуючі повноваження стосовно діяльності територіальних органів державної влади. Згадані посадові особи призначаються Президентом Республіки за поданням Прем’єр-Міністра, погодженого з міністром внутрішніх справ та профільними міністрами. Ними призначаються особи з числа префектів, суддів або прокурорів. Часто комісарами призначаються префекти столичних провінцій відповідного регіону.

Всі регіони поділяються на провінції, окрім регіону Валле-д’Аоста, межі якого збігаються з провінцією Аоста.

 

ІІІ. Італія у пошуці оптимальної територіальної моделі

Починаючи з об’єднання Італії у 1861 році спостерігалося постійне зростання кількості провінцій. До певного періоду це було пов’язано з розширенням території. Так, у 1961 році нараховувалося 59 провінцій, а 1870 році, після приєднання території Риму та частини Ломбардо-Венеційського королівства, яке було під владою Австрії, їх число зросло до 69.

Протягом ХХ століття кількість провінцій майже подвоїлася. Станом на 2013 рік всього нараховувалося 110 провінцій. Процес збільшення їх кількості відбувався за рахунок поділу вже існуючих провінцій, через

зростання кількості населення, економічного потенціалу та політичного значення окремих міст. Результатом постійного збільшення кількості провінцій стали наявні диспропорції на політичній та економічній мапі країни, плутанина та непомірне зростання управлінського апарату.

Слід зауважити, що не дивлячись на наявність значної кількості великих міст – Рим, Мілан, Турин, Неаполь, Флоренція, Венеція, Болонья тощо – в Італії залишалася чинною чітка триступінчата система територіального устрою, яка не передбачала якогось спеціального статусу для таких комун, залишаючи їх в адміністративному плані підвладними провінціям.

Така ситуація спричинила тенденції по перегляду існуючого адміністративно-територіального устрою, яка набула особливої ваги після криз 2008 року. У основі пропонованих реформ лежало два фактори:

1) економія державних видатків;

2) збільшення статусу великих міст.

В 1990 році було введено поняття «метропольних міст», якими за рішенням парламенту могли стати міста зі значною кількістю населення, разом з міською агломерацією. За регіонами зі спеціальним статусом резервувалося право самостійно визначати метропольні міста. Суть такого інституту полягала у наданні права провінції відповідним містам при збереженні прав комуни; при цьому діючі до того часу провінції підлягали розформуванню. Станом на сьогодні законодавчо утворено 15 метропольних міст. Однак введення в дію цієї реформи постійно відтерміновується, таким чином зводячи нанівець всі її рішення. Черговий очікуваний термін введення в дію – січень 2014 року. [5]

Актуальною сьогодні є також реформа провінцій, яка направлена з одного боку на зменшення їх кількості, з іншого – на зміну статусу та системи органів місцевого самоврядування. Найбільш актуальним проектом реформи є план уряду Монті, який викладений у програмі « Salva Italia». [6] В якості однієї з антикризових дій уряд пропонував зменшити кількість провінцій, чітко визначивши їх мінімальні географічні чинники на рівні 350 000 осіб постійного населення та 2 500 кв.км площі. Окрім цього, передбачено зміну порядку формування ради провінції – тепер вона утворюється радами комун, які входять до складу провінції. Президент провінції обирається відповідною радою і основною його функцією є головування на її засіданнях. В цілому реформа має на меті зменшити статус провінції як одиниці місцевого самоврядування, перерозподіливши відповідні повноваження на користь комун та регіонів. Провінція мала стати консультативним координатором поміж органами місцевого самоврядування, для вирішення спільних проектів. Незмінною залишалась роль провінції у сенсі державного управління. У випадку вступу даних змін у силу фактично можна було спостерігати перетворення системи місцевого самоврядування з трирівної на дворівневу – комуни і метропольні міста на нижчому рівні та регіони на вищому. Так само дворівневою залишилась би система територіальних органів державної влади – базовий рівень провінції та

координуючий рівень регіону. Однак згадана реформа відкладена, оскільки Конституційний суд Італії 3 липня 2013 року визнав її неправомірною.

Таб.3 ПРОВІНЦІІ ТА МЕТРОПОЛЬНІ МІСТА ЗА УРЯДОВОЮ РЕФОРМОЮ

Провінція

Регіон

Центр

Площа
km²

Населення

Щільність
чол./km²

Муніципалітети

Alessandria–Asti*

Piedmont

Alessandria

5,024

663,208

132

308

Ancona

Marche

Ancona

1,940

482,847

249

49

Aosta

Aosta Valley

Aosta

3,263

128,820

39

74

Arezzo

Tuscany

Arezzo

3,236

350,717

108

39

Ascoli Piceno-Fermo-Macerata*

Marche

Ascoli Piceno

4,862

718,466

148

130

Avellino-Benevento*

Campania

Benevento

4,863

884,216

181

197

Bari **

Apulia

Bari

3,821

1,259,377

330

41

Barletta-Andria-Trani-Foggia*

Apulia

Foggia

8,504

1,031,813

121

71

Brindisi-Taranto*

Apulia

Taranto

4,275

980,597

229

49

Belluno

Veneto

Belluno

3,676

212,501

58

69

Bergamo

Lombardy

Bergamo

2,723

1,107,950

407

244

Biella-Vercelli*

Piedmont

Vercelli

3,002

363,992

121

168

Bologna**

Emilia Romagna

Bologna

3,702

1,001,163

270

60

Bolzano

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Bolzano

7,400

512,713

69

116

Brescia

Lombardy

Brescia

4,783

1,267,369

265

206

Campobasso-Isernia*

Molise

Campobasso

4,439

318,488

72

136

Caserta

Campania

Caserta

2,640

1,020,577

386

104

Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia*

Calabria

Catanzaro

5,247

707,917

135

157

Chieti-Pescara*

Abruzzo

Pescara

3,813

722,044

189

180

Como-Lecco-Varese*

Lombardy

Como

3,303

1,830,294

554

391

Cosenza

Calabria

Cosenza

6,650

734,267

110

155

Cremona-Lodi-Mantova*

Lombardy

Cremona

4,892

1,012,461

207

246

Cuneo

Piedmont

Cuneo

6,902

595,184

86

250

Ferrara

Emilia Romagna

Ferrara

2,630

359,290

137

26

Firenze-Pistoia-Prato***

Tuscany

Firenze

4,845

1,549,696

320

73

Frosinone-Latina*

Lazio

Latina

5,493

1,059,279

193

124

Genova*

Liguria

Genova

1,839

880,085

479

67

Gorizia

Friuli Venezia Giulia

Gorizia

466

142,017

305

25

Grosseto-Siena*

Tuscany

Grosseto

8,324

501,908

60

64

Imperia-Savona*

Liguria

Savona

2,701

509,956

189

136

L'Aquila-Teramo*

Abruzzo

L'Aquila

6,983

622,911

89

155

La Spezia

Liguria

La Spezia

881

223,328

253

32

Lecce

Apulia

Lecce

2,759

814,233

295

97

Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa*

Tuscany

Livorno

6,586

1,361,618

207

111

Lucania*

Basilicata

Potenza

9,996

585,386

59

131

Napoli*

Campania

Napoli

1,171

3,579,078

3,056

92

Novara-Verbano-Cusio-Ossola*

Piedmont

Novara

3,595

536,223

149

165

Milano–Monza***

Lombardy

Milano

1,980

4,057,100

2,049

189

Modena-Reggio nell'Emilia*

Emilia Romagna

Modena

4,981

1,241,545

249

92

Padova-Treviso*

Veneto

Padova

4,620

1,832,991

397

199

Parma-Piacenza*

Emilia Romagna

Parma

6,040

739,089

122

95

Pavia

Lombardy

Pavia

2,965

552,351

186

190

Pesaro-Urbino

Marche

Pesaro andUrbino

2,564

367,522

143

60

Pordenone

Friuli Venezia Giulia

Pordenone

2,130

316,226

148

51

Reggio Calabria**

Calabria

Reggio Calabria

3,184

565,724

178

97

Rieti-Viterbo*

Lazio

Viterbo

6,364

483,922

76

133

Romagna*

Emilia Romagna

Ravenna

5,097

1,125,776

221

75

Roma**

Lazio

Roma

5,352

4,246,792

793

121

Rovigo-Verona*

Veneto

Verona

4,910

1,175,001

239

148

Salerno

Campania

Salerno

4,918

1,410,020

286

158

Sondrio

Lombardy

Sondrio

3,210

183,340

57

78

Torino**

Piedmont

Torino

6,829

2,309,587

338

315

Trieste

Friuli Venezia Giulia

Trieste

212

235,783

1,112

6

Trento

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Trento

6,203

534,825

86

217

Udine

Friuli Venezia Giulia

Udine

4,904

541,327

110

136

Venezia**

Veneto

Venezia

2,461

865,535

352

44

Vicenza

Veneto

Vicenza

2,723

874,733

321

121

Позначення

* новоутворена провінція

** метропольне місто

*** метропольне місто та новоутворена провінція

 

 

 

 

 

 

Таб. 4 РЕФОРМА ПРОВІНЦІЙ В АВТОНОМНИХ ОБЛАСТЯХ

Провінція

Регіон

Центр

Площа

km²

Населення

Щільність
чол./
km²

Муніципалітети

Agrigento

Sicily

Agrigento

3,042

452,620

149

43

Cagliari

Sardinia

Cagliari

4,570

564,314

124

71

Caltanissetta*

Sicily

Caltanissetta

2,124

270,030

127

22

Carbonia-Iglesias*

Sardinia

Carbonia andIglesias

1,495

129,297

86

23

Catania

Sicily

Catania

3,553

1,089,811

307

58

Enna*

Sicilia

Enna

2,561

171,273

67

20

Nuoro*

Serdagna

Nuoro

3,934

159,659

41

52

Ogliastra*

Serdagna

Lanusei and Tortolì

1,854

57,928

31

23

Olbia-Tempio*

Serdagna

Olbia and Tempio Pausania

3,399

159,393

47

26

Oristano*

Serdagna

Oristano

3,040

165,069

54

88

Medio Campidano*

Serdagna

Sanluri andVillacidro

1,516

101,716

67

28

Messina

Sicilia

Messina

3,247

650,629

200

108

Palermo

Sicilia

Palermo

4,992

1,249,350

250

82

Ragusa*

Sicilia

Ragusa

1,614

320,504

199

12

Sassari*

Serdagna

Sassari

4,281

336,605

79

66

Syracuse*

Sicilia

Syracuse

2,108

403,761

192

21

Trapani*

Sicilia

Trapani

2,460

435,502

177

24

* Росформована урядом регіону

 

 

 

 

 

 

Метропольні міста за урядовою реформою:

 

Рим – населення 4 282 000,

Мілан – 3 707 000,

Неаполь – 3 081 000,

Турин – 2 215 000,

Барі – 1 541 000,

Генуя – 1 510 781,

Флоренція – 1 403 000,

Палермо – 1 234 000,

Катанія – 1 054 000,

Болонья – 915 000,

Венеція – 809 000,

Кальярі – 760 000,

Мессіна – 662 000,

Реджо-Калабрія – 270 000,

Трієст – 242 000.

 

Висновки

Італійська модель територіального устрою характерна такими ознаками:

1. Триступенева система поділу території на регіони, провінції, комуни. При цьому державна влада утворює свої територіальні органи на рівні провінцій та регіонів, а в комунах повістю делегує відповідні функції органами місцевого самоврядування; базовим у цьому аспекті є рівень провінції. Місцеве самоврядування здійснюється на всіх трьох рівнях устрою.

 

2. Територіальний устрій значною мірою відображає історичні та ментальні фактори відповідних територій і не завжди має в своїй основі економічні та географічні чинники.

 

3. Значна ступінь децентралізації, яка полягає у широкому застосуванні принципу субсидіарності та делегування повноважень від центральних органів влади до органів місцевого самоврядування. Такі органи для здійснення відповідних функцій наділяються повноваженнями, компетенцією, відповідними фінансовими ресурсами та відповідальністю. Найбільшим ступенем автономності наділені регіони, які володіють правом прийняття законів місцевого значення у сфері залишкової компетенції та конкуруючого законодавства.

 

4. Територіальні органи державної влади виконують спеціальні функції, передусім у сфері правопорядку, нагляду за законністю та судочинством. Представники центрального уряду, якими є префекти у провінціях та комісари регіонів, окрім повноважень по координації дій територіальних органів державної влади, здійснюють нагляд за законністю діяльності органів місцевого самоврядування, а також виступають у якості ланки, що поєднує місцеве самоврядування і уряд.

 

5. На сьогодні триває пошук оптимальної системи територіального поділу. Спостерігається намагання скоротити видатки на утримання державного апарату та органів місцевого самоврядування через зменшення кількості провінцій та розподіл їх самоврядних повноважень на користь комун та регіонів.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.comuni-italiani.it/nomi/omonimi/

2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://demo.istat.it/

3.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig=

4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www3.istat.it/dati/dataset/20071004_00/.

5. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.handylex.org/stato/l080690.shtml

6.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9A1E3559-4769-483E-9E1E BE886A784A41/0/20111206_DL_201.pdf